Yuan Zhu
Dr. Yuan Zhu
Engineering Field
Chemical Engineering
Research Engineer, Research Institute of Petroleum Processing
Beijing, China
Symposium Year(s)