Weiwen Deng
Dr. Weiwen Deng
Engineering Field
Mechanical Engineering
Professor, Jinlin University
Changchun Jilin, China
Symposium Year(s)