Yan Chen
Dr. Yan Chen
Engineering Field
Mechanical Engineering
Professor, Tianjin University
Tianjin, China
Symposium Year(s)